Informacje

 

Spis treści:

 

1. Bierzmowanie w naszej parfii

2. Kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko

3. Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

4. Katechizm bierzmowanych

a. Modlitwa

b. W czasie bierzmowania

c. O objawieniu Bożym

d. Najważniejsze prawdy wiary

e. O Kościele Świętym

f. O moralności chrześcijańskiej

g. O łasce i sakramentach świętych

h. Główne wiadomości z życia Kościoła Świętego

i. Uwagi

 

 

Bierzmowanie w naszej parafii

 

(data – szafarz bierzmowania – liczba bierzmowanych)

14.09.2014 ks. bp Mieczysław Cisło 26

28.04.2012 ks. bp Artur Miziński 50

26.04.2008 ks. bp Artur Miziński 60

01.08.2004 ks. bp Ryszard Karpiński 41

08.06.2002 ks. bp Ryszard Karpiński 44

12.07.1998 ks. bp Ryszard Karpiński 64

30.10.1994 ks. abp Bolesław Pylak 90

24.09.1989 ks. bp Ryszard Karpiński 116

23.10.1983 ks. bp Zygmunt Kamiński 83

01.10.1978 ks. bp Zygmunt Kamiński 33

24.05.1972 ks. bp Bolesław Pylak 66

13.05.1964 ks. bp Jan Mazur 74

17.08.1959 ks. bp Henryk Strykowski 145

03.10.1954 ks. bp Tomasz Wilczyński 76

20.06.1948 ks. bp Stefan Wyszyński 352

 

  

 

 

Kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko

 

 Ciemności coraz bardziej spowijają ziemię. Wszystkim potrzebne jest światło Ducha Świętego. Tymczasem nasze serca kamienieją i tak często zaprzątnięte są ziemskimi sprawami, iż nie znajdujemy w nich miejsca dla Boga. Tak być nie może! Trzeba swoje serca zwrócić ku modlitwie i dążyć do tego, by Duch Święty spłynął na nie. On pomoże nam przemienić nasze kamienne serca w serca z ciała. Trzeba w modlitwie otworzyć się na Ducha Świętego i czynić to, czym On nas natchnie. W ten sposób Duch Święty zacznie czynić cuda w nas i poprzez nas. Kiedy Duch Święty zstępuje na ziemię, wtedy wszystko staje się jasne i wszystko się przemienia. On oświeca nas w modlitwie i prowadzi nas drogą świętości.

Jeśli się nie modlimy nie możemy być blisko Ducha Świętego. Zacznijmy codziennie w modlitwie wzywać Ducha Świętego. Zawsze, we wszystkich okolicznościach, powinniśmy modlić się do Ducha Świętego.

W życiu duchowym najważniejsze jest prosić o dar zamieszkania w nas Duch Świętego. Ten, kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko.

Módlmy się do Ducha Świętego, aby nas oświecił, a dowiemy się wszystkiego, co chcemy wiedzieć. Módlmy się o dary Ducha Świętego, które są nam potrzebne, byśmy mogli dawać świadectwo przez które inni odczują obecność Boga. Módlmy się o Ducha Prawdy.

Prośmy Ducha Świętego, aby spłynął na nasze rodziny i na naszą parafię. Prośmy Go, aby odnowił cały świat, aby odnowił nasze dusze, aby natchnął nas duchem modlitwy, aby nas uświęcał, aby zawsze był naszym natchnieniem. Gdybyśmy wiedzieli, jakich łask udziela nam Duch Święty, modlilibyśmy się bez przerwy. We wszystkim, o co prosimy i co czynimy, szukajmy wyłącznie woli Bożej.

Pozwólmy, aby nas prowadził Duch Święty, wówczas będziemy dobrze uczyć się, pracować i znajdziemy wolny czas. Pozwólmy, aby Duch Święty prowadził nas w głębię. Wtedy nasza praca będzie przebiegała pomyślnie. Nie spieszmy się. Pozwólmy się prowadzić, a zobaczymy, że wszystko dobrze się skończy.

Nie zapomnijmy o pośćcie raz w tygodniu o chlebie i wodzie na cześć Ducha Świętego. Zachęcajmy innych, aby możliwie jak najwięcej osób modliło się i pościło podczas nowenny do Ducha Świętego. W dniu Zesłania Ducha Świętego powinniśmy być w szczególny sposób czyści i pogrążeni w modlitwie, aby tego dnia nasz duch się przemienił! Przed każdą mszą św. trzeba koniecznie modlić się do Ducha Świętego. (do góry)

 

 

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

 

Gdybyśmy wiedzieli, jakich łask udziela nam Duch Święty, modlilibyśmy się bez przerwy.

W życiu duchowym najważniejsze jest prosić o dar Duch Świętego. Ten, kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko.

Módlmy się o dary Ducha Świętego, które są nam potrzebne, byśmy mogli dawać świadectwo przez które inni odczują obecność Boga.

 

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Prosimy Cię o Twoje dary.

1. Duchu Święty, prosimy Cię o dar mądrości, byśmy poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Prosimy Cię, wysłuchaj nas Duchu Święty! (Ojcze nasz…)

2. Duchu Święty, prosimy Cię o dar rozumu, abyśmy, na ile nasze umysły mogą pojąć, zrozumieli prawdy wiary. Prosimy Cię…

3. Duchu Święty, prosimy Cię o dar umiejętności, abyśmy patrząc na świat dostrzegali w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości i abyśmy nie łudzili się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie nasze pragnienia. Prosimy Cię…

4. Duchu Święty, prosimy Cię o dar rady, na chwile trudne, gdy nie będziemy wiedzieli, jak postąpić. Prosimy Cię…

5. Duchu Święty, prosimy Cię o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus. Prosimy Cię…

6. Duchu Święty, prosimy Cię o dar pobożności, abyśmy chętnie obcowali z Tobą w modlitwie, abyśmy patrzyli na ludzi jak na braci i na Kościół jako narzędzie Twojej ojcowskiej opieki. Prosimy Cię…

7. Duchu Święty, prosimy Cię o dar bojaźni Bożej, byśmy lękali się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Prosimy Cię…

 

Duchu Święty, prowadź mnie!

Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i nauczaj co mam czynić, rozkazuj mi! Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę!  Amen. (do góry)

 

Katechizm bierzmowanych

 

Modlitwa

 

1. Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,  Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

2. Dziesięć Przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

3. Najważniejsze przykazania

1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej ze wszystkich myśli swoich, 2. a bliźniego swego jak siebie samego.

 

4. Pięć przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą. 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

5. Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

6. Siedem Sakramentów świętych

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namaszczenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo.

 

7. Warunki Sakramentu Pokuty

1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy. 4. Spowiedź szczera. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

8. Trzy cnoty Boskie

Wiara. Nadzieja. Miłość.

 

9. Cztery cnoty główne

Roztropność. Sprawiedliwość. Wstrzemięźliwość. Męstwo.

 

10. Najważniejsze dobre uczynki

Modlitwa. Post. Jałmużna.

 

11. Uczynki miłosierdzia wobec duszy

1. Grzesznych upominać. 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

12. Uczynki miłosierdzia wobec ciała

1. Głodnych nakarmić. 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych pogrzebać.

 

13. Siedem grzechów głównych

1. Pycha. 2. Chciwość. 3. Nieczystość. 4. Zazdrość. 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6. Gniew. 7. Lenistwo.

 

14. Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć. Sąd. Niebo albo piekło.

 

15. Wymień akty: wiary, nadziei, miłości i żalu

WIARY: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, * W Trójcy jedyny, prawdziwy. * Wierzę coś objawił Boże, * Twe słowo mylić nie może. NADZIEI: Ufam Tobie, boś Ty wierny, * Wszechmocny i miłosierny. * Dasz mi grzechów odpuszczenie, * Łaskę i wieczne zbawienie. MIŁOŚCI: Boże, choć Cię nie pojmuję, * Jednak nad wszystko miłuję, * Nad wszystko, co jest stworzone, * Boś Ty dobro nieskończone. ŻALU: Ach, żałuję za me złości, * Jedynie dla Twej miłości, * Bądź miłościw mnie grzesznemu, * Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

16. Tajemnice Różańca św.

Część I - Tajemnice radosne: 1) Zwiastowanie NMP. 2) Nawiedzenie św. Elżbiety. 3) Narodzenie Pana Jezusa. 4) Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. 5) Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Część II - Tajemnice światła: 1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. 2) Objawienie w Kanie Galilejskiej. 3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 4) Przemienienie na górze Tabor. 5) Ustanowienie Eucharystii. Część III - Tajemnice bolesne: 1) Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. 2) Biczowanie Pana Jezusa. 3) Ukoronowanie cierniową koroną. 4) Niesienie krzyża. 5) Ukrzyżowanie. Część IV - Tajemnice chwalebne: 1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 3) Zesłanie Ducha Świętego. 4) Wniebowzięcie NMP. 5) Ukoronowanie w niebie NMP.

 

17. Koronka do Miłosierdzia Bożego.

1. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga. 2. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 3. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 4. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (do góry)

 

W czasie bierzmowania

 

18. Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to: 1. Namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego. 2. Nałożenie ręki biskupa na jego głowę. 3. Słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

 

19. Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?

1) Gdy biskup się zbliża, odsłonić czoło - w ręce trzymać kartkę do bierzmowania. 2) Świadek bierzmowania ma trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego. 3) Głośno mówić podczas dialogu z biskupem. 4) Pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.

 

20. Podczas bierzmowania.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Dalej podczas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych odpowiadamy na pytania biskupa: a) Wyrzekam się, b) Wierzę (4x) i c) Amen. Potem biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

 

21. Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

Skutki bierzmowania są następujące: a) udoskonala łaskę chrztu, b) głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym, c) ściślej jednoczy nas z Chrystusem, d) pomnaża w nas dary Ducha Świętego, e) udoskonala naszą więź z Kościołem, f) umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

 

22. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarą swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

23. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawą, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem, b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

24. Co oznacza słowo «bierzmowanie»?

Słowo «bierzmowanie» pochodzi od staropolskiego słowa «bierzmo». Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

 

25. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1) Pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska niezatarty znak wyznawcy Chrystusa, 3) daje siedem darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową.

 

26. Wymień siedem darów Ducha Świętego.

1. Mądrości. 2. Rozumu. 3. Rady. 4. Męstwa. 5. Umiejętności. 6. Pobożności. 7. Bojaźni Bożej.

 

27. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary, tzn. umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, być krytycznym wobec tych, którzy ośmieszają wiarę, nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

 

28. Co to znaczy żyć według wiary?

To znaczy zachować na co dzień wszystkie przykazania, spełniać solidnie swoje obowiązki, żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię Św., wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.

 

29. Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a) Przez modlitwę i czynny udział we Mszy Św., b) częstą spowiedź i Komunię Św., c) systematyczną katechezę w szkole, a nawet aż do końca życia, d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich, e) przez życie na co dzień wiarą.

 

30. Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji), opuszczanie modlitwy, Mszy św. oraz lekceważenie przykazań Bożych.

 

31. Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

 

32. Co to jest krzyżmo św.?

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze.

 

33. Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina. (do góry)

 

O objawieniu Bożym

 

34. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie św. i Tradycji.

 

35. Co to jest Pismo św.?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

36. Kto jest autorem Pisma św.?

Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 

37. Jak dzieli się Pismo św.?

Pismo św. dzieli się na Stary Testament oraz Nowy Testament.

 

38. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.?

Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu; razem z 72 ksiąg.

 

39. Kto napisał cztery Ewangelie św.?

Ewangelie napisali: św. Łukasz, św. Marek, św. Mateusz i św. Jan.

 

40. Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu.

4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie św. Łukasza, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

 

41. Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. (do góry)

 

Najważniejsze prawdy wiary

 

42. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy: 1) z istnienia świata i wielkiego ładu na świecie, 2) z przekonania wszystkich ludów, 3) z własnego sumienia, 4) z Objawienia Bożego.

 

43. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec.

 

44. Co to jest Trójca Święta?

Jedne Bóg w trzech Osobach Boskich: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

45. Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

 

46. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Gdyż Boga stworzył, czyli uczynił z niczego, cały świat.

 

47. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opatrznością Bożą.

 

48. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 

49. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 

50. Jak się nazywa grzech z którym się wszyscy rodzimy?

Grzech pierworodny.

 

51. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 

52. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

53. Kto jest Ojcem, Matką i Opiekunem Pana Jezusa?

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec, Matką - Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem - św. Józef.

 

54. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem?

1) powiedział o tym Bóg Ojciec, 2) zaświadczyli to Apostołowie, 3) wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus, 4) swoje wyznanie potwierdził Jezus Chrystus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

 

55. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?

Mówi o tym Ewangelia. Narodził się z Matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł, oraz historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz).

 

56. Gdzie i kiedy narodził się Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

 

57. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni czterdziestego dnia po narodzeniu, pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda, pobyt w Nazarecie do trzydziestego roku życia, chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3 lata publicznej działalności, powołanie 12 Apostołów, ustanowienie Kościoła Św., wybór św. Piotra na następcę, śmierć na krzyżu na w Wielki Piątek o godz. 15, zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci, wniebowstąpienie czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej. (do góry)

 

O Kościele Świętym

 

58. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki jest to: a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów Św.,

 

59. Kto założył Kościół katolicki?

Kościół katolicki założył Jezus Chrystus, gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając Św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 

60. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Widzialną Głową Kościoła jest następca Św. Piotra czyli papież w Rzymie, obecnie papież Benedykt XVI.

 

61. Jaką władzę dał Jezus Chrystus Kościołowi św.?

Chrystus dał Kościołowi św. potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską

pasterską.

 

62. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?

Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki, czyli powszechny, i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego.

 

63. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

64. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

 

65. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie Św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 

66. Jaką rolę w Kościele pełnią biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 

67. Co to jest diecezja?

Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diecezjalny. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię - kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

 

68. Co to jest świętych obcowanie?

Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

 

69. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest: a) Matką Boga - Jezusa Chrystusa, b) Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia), c) Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem, d) Królową Polski.

 

70. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej

Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 II; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 III; Królowej Polski - 3 V;

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny -15 VIII; Matki Bożej Częstochowskiej - 26 VIII; Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - 8 XII.

 

71. Wymień kilku polskich świętych

1) Św. Stanisław, biskup i męczennik (Wawel), 2) Św. Jan z Kęt (kościół Św. Anny w Krakowie), 3) Św. Jacek (kościół dominikanów w Krakowie), 4) Św. Stanisław Kostka (Rzym), 5) Św. Maksymilian Kolbe, 6) Św. Królowa Jadwiga (Wawel).

 

72. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to odłączenie duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

 

73. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 

74. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej po śmierci.

 

75. Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 

76. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary. (do góry)

 

O moralności chrześcijańskiej

 

77. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „To czyń, bo jest dobre; tamtego nie czyń, bo jest złe".

 

78. Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne.

 

79. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być śmiertelny lub powszedni.

 

80. Na czym polega grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego, i całkiem dobrowolnie, czyli z własnej woli.

 

81. Na czym polega grzech powszedni?

Grzech powszedni polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej lub przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

82.  Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech śmiertelny powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

 

83. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

 

84. Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

 

85. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 

86. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

 

87. Jak trzeba się modlić?

Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej. (do góry)

 

O łasce i sakramentach świętych

 

88. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

 

89. Co to jest łaska uświęcająca?

Jest to łaska Chrystusa, dar darmo dany, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić (jest to życie Boże w nas).

 

90. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie Św., a możemy ją utracić przez grzech śmiertelny.

 

91. Jak możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.

 

92. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.

 

93. Jak działa łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolą w dobrym.

 

94. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

 

95. Jak dzielimy sakramenty św.?

Na sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy oraz na sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.

 

96. Które sakramenty są dla żywych na duszy, a które dla umarłych na duszy?

Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyjmować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: chrzest i pokuta.

 

97. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

 

98. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

 

99. Jakie znasz rodzaje chrztu św.?

Chrzest może być: a) uroczysty lub z wody, b) chrzest krwi, c) chrzest pragnienia.

 

100. Kto może udzielić chrztu św.?

Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

 

101. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

102. Komu Pan Jezus dał władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę" - dał Pan Jezus władzę przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

 

103. Co to jest msza św.?

Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Chrystus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina.

 

104. Kiedy dobrze uczestniczymy we mszy św.?

Wtedy, kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Chrystusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie mszy św. przyjmujemy Komunię świętą.

 

105. Co to jest Komunia św.?

Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod Postaciami chleba i wina.

 

106. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

Komunię św. możemy często przyjmować, gdy: a) mamy łaskę uświęcającą, b) czystą intencją (chęć zjednoczenia z Jezusem), c) zachowamy post eucharystyczny - 1 godzinę.

 

107. Co to jest grzech?

Grzech jest to odwrócenie się od Pana Boga przez świadome i własnowolne przekroczenie przykazań.

 

108. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty, czyli pojednania, jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stać się lepszym człowiekiem.

 

109. Komu przekazał Jezus władzę odpuszczania grzechów?

Apostołom, biskupom i kapłanom.

 

110. Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

 

111. Co to jest żal za grzechy?

Jest to boleść duszy z powodu obrażenia dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

 

112. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

 

113. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów Panu Bogu w obecności kapłana, aby otrzymać rozgrzeszenie.

 

114. Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

 

115. Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

 

116. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

 

117. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

118.  Kiedy należy przyjmować sakrament namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych należy przyjmować w każdej poważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia).

 

119. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów św. oraz łaskę godnego ich wykonywania.

 

120. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych, mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 

121.  Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała. (do góry)

 

Główne wiadomości z życia Kościoła Świętego

 

122.  Co to jest Sobór Powszechny?

Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

 

123.  Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to II Sobór Watykański, a dwudziesty pierwszy sobór w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów, zaczął go Papież Jan XXIII, a zakończył - Paweł VI. Celem jego była odnowa Kościoła.

 

124. Co to jest Synod diecezjalny?

Synod diecezjalny jest zebraniem przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej diecezji pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego w celu omówienia ważnych spraw diecezji.

 

125. Kto jako pierwszy Polak został wybrany na papieża i kiedy?

Biskup krakowski Kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak został wybrany na papieża 16 października 1978 r. Obrał imię Jan Paweł II. (do góry)

 

Uwagi

 

1. W kościele, podczas mszy św. obowiązuje uroczysty strój. Chłopcy ciemny garnitur, biała koszula, krawat albo mucha. Dziewczęta długa spódnica (za kolana, niepostrzępiona), bluzka albo koszula (koniecznie zakryte ramiona).

 

2. Świadkiem bierzmowania może być ojciec bądź matka chrzestna. Jeżeli któreś z nich nie może pełnić tej funkcji, niech świadkiem bierzmowania będzie ojciec lub matka. W ostateczności może być ktoś inny, o ile jest prawdziwie praktykującym katolikiem.

 

3. Po zdanym egzaminie, uregulowaniu należności oraz po okazaniu właściwej postawy posłusznego katolika w czasie prób przed bierzmowaniem w kościele, kandydat otrzymuje kartkę do bierzmowania, która jest dokumentem upoważniającym do przystąpienia do sakramentu bierzmowania. Proszę o zachowanie tej kartki i przyniesienie jej na bierzmowanie. Bez tego dokumentu biskup nikomu nie udziela bierzmowania. (do góry)