4/4. Prawno, 11-01-2015. Spotkanie opłatkowe na plebanii

 

3/4. Prawno, 09-06-2014. Dzień wspólnoty. Spotkanie towarzyskie Rady duszpasterskiej i chóru parafialnego.
2/4. Prawno, 06-01-2008. Spotkanie opłatkowe na plebanii.
1/4. Prawno, 1966. Rada Parafialna. Rozpoznane osoby: 1. Stępień, Pielgrzymka. 2. Suchowolak Julian, Dębniak. 3. Wdowiak Wojciech, Stasin. 4. Gazda Kazimierz, Pocześle. 5. Bera Konstanty, Prawno. 6. Janiszewski, Chruślanki Maz. 7. Naborczyk Władysław, Chruślanki Maz. 8. Banaszek Wojciech, Chruślanki Maz. 9. ks. Wiktor Pomarański. 10. (?). 11. Walenia, Mariampol. 12. Roskosz Adam, Stasin. 13. Stadnik Stanisław, Mazanów.

 

     Statut Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej

 

1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady Duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad Duszpasterskich. Nie tworzy się Rad Duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

 

2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 § 2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

 

3. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

Z urzędu należą do Rady:

1. Proboszcz lub Rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

2. Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.

3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.

4. Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.

5. Przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny).

6. Przedstawiciele wydelegowani przez główne stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danym ośrodku (Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, neokatechumenat, etc.).

 

4. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 8-12. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.

 

5. Zastępca przewodniczącego Rady (= Proboszcza lub Rektora) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedyne osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.

 

6. Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed Zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

 

7. Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego.

1. Proboszcz lub Rektor dysponuje prawem weta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.

2. Jeśli 2/3 członków Rady zgłosi zastrzeżenia do weta wniesionego przez Przewodniczącego, sprawę rozstrzyga biskup diecezjalny.

 

8. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z Rady, jeśli propozycja taka uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków Rady.

2. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

3. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce Przewodniczący Rady mianuje nowego członka.

 

9. W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu: Rada funkcjonuje więc niezmiennie mimo zmian na stanowiskach proboszcza, rektora czy księży wikariuszy. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Rady maże podjąć jedynie biskup diecezjalny po wnikliwym zbadaniu zaistniałej sytuacji.

 

10. Posiedzenia Rady nie moją z reguły charakteru publicznego. Mima to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

 

11. Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów. Działające dotychczas Komitety Budowy Kościoła mogą zastać włączone w struktury Rady Duszpasterskiej. W uzasadnionych przypadkach, stosownie do decyzji miejscowych duszpasterzy, mogą one jednak również zachować dotychczasową autonomię.

 

12. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

 

13. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

 

14. Wraz z przyjęciem niniejszego statutu ulegają modyfikacji zasady dotyczące funkcjonowania Rad Parafialnych, które działały już wcześniej w niektórych ośrodkach naszej Archidiecezji.

 

+ Józef Życiński, Arcybiskup Lubelski

 

 

     Ślubowanie Rady Duszpasterskiej

 

Siostry i Bracia!

Zostaliście wybrani do Rady Duszpasterskiej, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą się troszczyć o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Waszym zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszystkich serc. Dla przedstawienia Waszej dobrej i ofiarnej woli prosimy Was, abyście złożyli swoje przyrzeczenia:

 

Czy chcecie rozwijać Waszą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i miłość do waszych bliźnich?

Chcemy!

Czy chcecie zawsze mówić prawdę kapłanom i wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej?

Chcemy!

Czy będziecie dokładać wszelkich starań, by prowadzić harmonijną współpracę, płynącą z troski o dobro wspólne?

Chcemy!

Czy pragniecie współpracować w duchu kultury chrześcijańskiej, w atmosferze szczerości i odpowiedzialności?

Pragniemy!

Czy postanawiacie, świadomi Waszego wybrania, modlić się codziennie za kapłanów i wszystkich parafian, szczególnie za osoby chore, nieszczęśliwe, za dzieci i młodzież oraz o nowe powołania do służby ołtarza, do zakonów i do małżeństwa?

Postanawiamy!

 

Módlmy się. Boże, który prowadzisz Swój Kościół po drogach czasu, umocnij nasze pragnienie ofiarnej służby braciom i spraw, byśmy we wszystkich naszych działaniach cieszyli się wzrostem Twej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.