• Narodził się Jezus

 • 10. Gdy śliczna Panna

 • 20. O gwiazdo Betlejemska

 • 01. A wczora z wieczora

 • 11. Gdy ziemię cichym snem

 • 21. Pasterze mili

 • 02. Ach, ubogi żłobie

 • 12. Jakaż światłość nad Betlejem

 • 22. Pójdźmy wszyscy

 • 03. Anioł pasterzom mówił

 • 13. Jezus malusieńki

 • 23. Przybieżeli do Betlejem

 • 04. Bóg się rodzi

 • 14. Jezusa Narodzonego

 • 24. Tryumfy Króla niebieskiego

 • 05. Bracia, patrzcie jeno

 • 15. Królu anielski

 • 25. W żłobie leży

 • 06. Cicha noc

 • 16. Lulajże, Jezuniu

 • 26. Wesołą nowinę

 • 07. Do szopy, hej, pasterze

 • 17. Mędrcy świata

 • 27. Wśród nocnej ciszy

 • 08. Dzisiaj w Betlejem

 • 18. Mizerna cicha

 • 28. Z Narodzenia Pana

 • 09. Gdy się Chrystus rodzi

 • 19. Nie było miejsca

 • ---------------

Narodził się Jezus na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata!

Bóg zajaśniał najwyraźniej człowiekowi na ludzkim obliczu Tego, który się narodził w Betlejem. Od tamtej nocy trzeba się dopatrywać twarzy Boga w każdej twarzy człowieka. Dołącz do pasterzy i śpiewaj Dzieciątku Jezus razem z nami! Bóg cię kocha!

10. Gdy śliczna Panna

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, + z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: + li li li li laj, moje Dzieciąteczko, + li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, + pomóż radości wielkiej sercu memu: + li li li li laj, wielki królewiczu, + li li li li laj, niebieski dziedzicu.

3. Sypcie się z nieba liczni aniołowie, + śpiewajcie Panu niebiescy duchowie: + li li li li laj, mój wonny kwiateczku, + li li li li laj, w ubogim żłóbeczku.

4. Nic mi nie mówisz, o kochanie moje! + Przecież pojmuję w sercu słowa Twoje! + Li li li li laj, o Boże Wcielony! + Li li li li laj, nigdy nie zmierzony.

20. O gwiazdo Betlejemska

1. O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym. + Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. + Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, + Bóg-Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.

2. O nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam! + Więc gdzie pójdziemy Chryste, gdzie się ukryłeś nam? + Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar + i hołd ci niski oddać; to jest nasz wszystek dar.

1. A wczora z wieczora

1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora + z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora + przyszła nam nowina, przyszła nam nowina: + Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

2. Boga prawdziwego, Boga prawdziwego, + nieogarnionego, nieogarnionego + za wyrokiem Boskim, za wyrokiem Boskim, + w Betlejem żydowskim, w Betlejem żydowskim.

3. Pastuszkowie mali, pastuszkowie mali + w polu wtenczas spali, w polu wtenczas spali, + gdy Anioł z północy, gdy Anioł z północy + światłość z nieba toczy, światłość z nieba toczy.

4. Chwałę oznajmując, chwałę oznajmując + szopę pokazując, szopę pokazując + chwałę Boga tego, chwałę Boga tego + dziś nam zrodzonego, dziś nam zrodzonego.

5. Tam Panna Dzieciątko, tam Panna Dzieciątko + miłe Niemowlątko, miłe Niemowlątko + uwija w pieluszki, uwija w pieluszki + pośpieszcie pastuszki, pośpieszcie pastuszki!

11. Gdy ziemię cichym snem

1. Gdy ziemię cichym snem okryła noc, + okazał nam Bóg dobroć swą i moc. + Przychodzi Boży Syn i stał się cud, + świat poznał, że zbawiony ludzki ród!
Ref. Venite adoremus Dominum, + venite adoremus Dominum.
Kłanimy Ci się Chryste, Panie nasz, + bo pragniesz zbawić nas i cały świat.

2. W stajence Dziecię śpi, to Boży Syn, + On życie dał na okup naszych win. + Maryjo uproś nam, by Syn Twój Bóg + oddalał od nas wszelki ból i głód.
Ref. Venite adoremus Dominum, + venite adoremus Dominum.
Kłanimy Ci się Chryste, Panie nasz, + bo pragniesz zbawić nas i cały świat.

21. Pasterze mili

1. Pasterze mili, + coście widzieli? + Widzieliśmy maleńkiego + Jezusa narodzonego, + Syna Bożego. (2x)

2. Co za pałac miał, + gdzie gospodą stał? + Szopa bydłu przyzwoita + i to jeszcze źle pokryta + pałacem była. (2x)

3. Jakie łóżeczko + miał Paniąteczko? + Marmur twardy, żłób kamienny, + na tym depozyt zbawienny + spoczywał łożu. (2x)

4. Co za obicie + miało to Dziecię? + Wisząc spod strzechy pajęczyna + Boga oraz Matki Syna + obiciem była. (2x)

2. Ach, ubogi żłobie

1. Ach, ubogi żłobie, + cóż ja widzę w tobie? + Ref. Droższy widok niż ma niebo, + w maleńkiej osobie.

2. Zbawicielu drogi, + takżeś to ubogi! + Ref. Opuściłeś śliczne niebo, + obrałeś barłogi.

3. Czyżeś nie mógł Sobie + w największej ozdobie + Ref. obrać pałacu drogiego, + nie w tym leżeć żłobie?

4. Gdy na świat przybywasz, + grzechy z niego zmywasz, + Ref. a na zmycie tej sprośności + gorzkie łzy wylewasz.

5. Któż tu nie struchleje, + wszystek nie zdrętwieje? + Ref. Któż Cię widząc płaczącego + łzą się nie zaleje?

12. Jakaż światłość nad Betlejem

1. Jakaż światłość nad Betlejem się rozchodzi! + W środku nocy przerażony świat się budzi. + Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził, + do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi. + Ref. Teraz śpij, Dziecino mała, + teraz śpij, Dziecino miła. + Ziemia bogactw Ci nie dała, + bo bez Ciebie biedną była.

2. Już pasterze, prości ludzie biegną z dala + oddać pokłon tobie, Panu nad panami. + Mówią sobie jakaż łaska nas spotkała, + że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami. + Ref. Teraz śpij, Dziecino mała, + teraz śpij, Dziecino miła. + Ziemia bogactw Ci nie dała, + bo bez Ciebie biedną była.

3. Z krain wschodnich przyszli jeszcze Trzej Królowie. + Każdy myślał: "coś wielkiego dziś zobaczę", + lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie, + że ich Król jest malusieńki i że płacze. + Ref. Teraz śpij, Dziecino mała, + teraz śpij, Dziecino miła. + Ziemia bogactw Ci nie dała, + bo bez Ciebie biedną była. + Nie płacz już, Dziecino mała, + nie płacz już, Dziecino miła. + Ziemia tym Cię zasmuciła, + że tak mocno w grzechu tkwiła.

22. Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, + do Jezusa i Panienki! + Ref. Powitajmy Maleńkiego + i Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj, Jezu ukochany, + od Patriarchów czekany, + Ref. od Proroków ogłoszony, + od narodów upragniony.

3. Witaj, Dziecineczko w żłobie, + wyznajemy Boga w Tobie. + Ref. Coś się narodził tej nocy, + byś nas wyrwał z czarta mocy.

4. Witaj, Jezu nam zjawiony; + witaj, dwakroć narodzony, + Ref. raz z Ojca przed wieków wiekiem, + a teraz z Matki człowiekiem.

5. Któż to słyszał takie dziwy? + Tyś człowiek i Bóg prawdziwy. + Ref. Ty łączysz w Boskiej Osobie + dwie natury różne sobie.

6. O szczęśliwi pastuszkowie, + któż radość waszą wypowie! + Ref. Czego Ojcowie żądali, + wyście pierwsi oglądali.

7. O Jezu, nasze kochanie, + czemu nad niebios mieszkanie + Ref. przekładasz nędzę, ubóstwo, + i wyniszczasz Swoje Bóstwo?

3. Anioł pasterzom mówił

1. Anioł pasterzom mówił: + Chrystus się wam narodził + w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, + narodził się w ubóstwie + Pan wszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć tego + poselstwa wesołego, + bieżeli do Betlejem skwapliwie, + znaleźli Dziecię w żłobie, + Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej + uniżył się Wysoki; + pałacu kosztownego żadnego + nie miał zbudowanego + Pan wszego stworzenia!

13. Jezus malusieńki

1. Jezus malusieńki, leży nagusieńki, + płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki.

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, + w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.

3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, + we żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

4. Dziecina się kwili, Matusieńka lili, + w nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.

5. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje: + "O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje".

6. "Przestań płakać proszę, bo żalu nie zniosę, + dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę".

7. Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy, + to Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

23. Przybieżeli do Betlejem

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze, + grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. + Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi!

2. Oddawali swe ukłony w pokorze + Tobie z serca ochotnego, o Boże! + Chwała…

3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, + których oni nie słyszeli, jak żywi. + Chwała…

4. Dziwili się napowietrznej muzyce + i myśleli: co to będzie za Dziecię? + Chwała…

5. Oto Mu się wół i osioł kłaniają, + trzej Królowie podarunki oddają. + Chwała…

6. I Anieli gromadami pilnują, + Panna czysta wraz z Józefem piastują. + Chwała…

4. Bóg się rodzi

1. Bóg się rodzi, moc truchleje, + Pan niebiosów obnażony! + Ogień krzepnie, blask ciemnieje, + ma granice Nieskończony; + wzgardzony okryty chwałą, + śmiertelny Król nad wiekami! + A Słowo Ciałem się stało + i mieszkało między nami.

2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany? + Bóg porzucił szczęście Twoje, + wszedł między lud ukochany, + dzieląc z nim trudy i znoje. + Niemało cierpiał, niemało, + żeśmy byli winni sami. + A Słowo…

3. W nędznej szopie urodzony, + żłób Mu za kolebkę dano! + Cóż jest, czym był otoczony? + Bydło, pasterze i siano. + Ubodzy was to spotkało + witać Go przed bogaczami! + A Słowo…

4. Potem i króle widziani + cisną się między prostotą, + niosąc dary Panu w dani: + mirrę, kadzidło i złoto. + Bóstwo to razem zmieszało + z wieśniaczymi ofiarami. + A Słowo…

5. Podnieś rękę, Boże Dziecię, + błogosław ojczyznę miłą, + w dobrych radach, w dobrym bycie + wspieraj jej siłę swą siłą, + dom nasz i majętność całą + i wszystkie wioski z miastami. + A Słowo…

14. Jezusa Narodzonego

1. Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy, + Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. + Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, + skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, + że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie. + Oddajmy wesoło…

3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, + że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. + Oddajmy wesoło…

4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, + że Go nad wszystko kochamy, z serca całego. + Oddajmy wesoło…

24. Tryumfy Króla niebieskiego

1. Tryumfy Króla niebieskiego + zstąpiły z nieba wysokiego. + Pobudziły pasterzów + dobytku swego stróżów, + śpiewaniem (3x).

2. Chwała bądź Bogu na wysokości, + a ludziom pokój na niskości. + Narodził się Zbawiciel, + dusz ludzkich Odkupiciel + na ziemi (3x).

3. Zrodziła Maryja Dziewica, + wiecznego Boga bez rodzica, + by nas z piekła wybawił, + a w niebieskich postawił + pałacach (3x).

4. Pasterze w podziwieniu stają, + tryumfu przyczynę badają, + co się nowego dzieje, że tak światłość jaśnieje, + niewiedząc (3x).

5. Bracia, patrzcie jeno

1. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje! + Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. + Ref. Rzućmy budy, warty, stada, + niechaj nimi Pan Bóg włada, + a my do Betlejem, + a my do Betlejem, + do Betlejem.

2. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga: + pewnie do uczczenia Pana swego ściga. + Ref. Krokiem śmiałym i wesołym + śpieszmy i uderzmy czołem + przed Panem w Betlejem, + przed Panem w Betlejem, + w Betlejem.

3. Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy: + Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy. + Ref. Patrzcie, jak biednie okryte + w żłóbku Panię znakomite + w szopie przy Betlejem, + w szopie przy Betlejem, + przy Betlejem.

4. Jak prorok powiedział: Panna zrodzi Syna, + dla ludu całego szczęśliwa nowina; + Ref. Nam zaś radość w tej tu chwili, + gdyśmy Pana zobaczyli + w szopie przy Betlejem, + w szopie przy Betlejem, + przy Betlejem.

15. Królu anielski

1. Królu anielski, Panie niebieski, + Tyś jest wonny kwiat. Jezu miły, Synu Maryi, racz nas wysłuchać.

2. W pieluszkach leżysz, w niebiosach rządzisz. + Tyś jest wonny kwiat. Jezu miły, Synu Maryi, racz nas wysłuchać.

3. Jezusie mały, Tyś Bogiem chwały! + Tyś jest wanny kwiat. Jezu miły, Synu Maryi, racz nas wysłuchać.

4. Racz nas umieścić w wiecznej radości. + Tyś jest wonny kwiat. Jezu miły, Synu Maryi, racz nas wysłuchać.

25. W żłobie leży

1. W żłobie leży, któż pobieży + kolędować Małemu + Jezusowi Chrystusowi + dziś nam narodzonemu? + Ref. Pastuszkowie przybywajcie, + Jemu wdzięcznie przygrywajcie, + jako Panu naszemu.

2. My zaś sami z piosneczkami + za wami pośpieszymy, + a tak tego Maleńkiego + niech wszyscy zobaczymy. + Ref. Jak ubogo narodzony, + płacze w stajni położony, + więc Go dziś ucieszymy.

3. Naprzód tedy niechaj wszędy + zabrzmi świat w wesołości, + że posłany nam jest dany + Emanuel w niskości. + Ref. Jego tedy przywitajmy, + z Aniołami zaśpiewajmy: + Chwała na wysokości.

4. Witaj, Panie, cóż się stanie, + że rozkosze niebieskie + opuściłeś, a stąpiłeś + na te niskości ziemskie? + Ref. "Miłość Moja to sprawiła, + by człowieka wywyższyła + pod nieba empirejskie".

5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku, + na sianku położony, + przecz z bydlęty, nie z panięty + w stajni jesteś złożony? + Ref. "By człek sianu przyrównany, + grzesznik bydlęciem nazwany + przeze Mnie był zbawiony."

6. Cicha noc

1. Cicha noc, święta noc. + pokój niesie ludziom wszem, + a u żłóbka Matka Święta + czuwa sama uśmiechnięta + nad Dzieciątka snem, + nad Dzieciątka snem.

2. Cicha noc, święta noc. + Pastuszkowie od swych trzód + biegną wielce zadziwieni + za anielskich głosem pieni, + gdzie się spełnił cud, + gdzie się spełnił cud.

3. Cicha noc, święta noc. + Narodzony Boży Syn. + Pan Wielkiego Majestatu + niesie dziś całemu światu + odkupienie win, + odkupienie win.

16. Lulajże, Jezuniu

1. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, + lulaj, ulubione me pieścidełko.
Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj! + A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, + utulże zemdlone łkaniem usteczka. + Lulajże…

3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku, + lulajże, wdzięczniuchny świata Kwiateczku. + Lulajże…

4. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza, + lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza. + Lulajże…

5. Lulajże, przyjemna oczom Gwiazdeczko, + lulaj, najśliczniejsze świata Słoneczko. + Lulajże…

6. My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy, + Ciebie tu na ziemi, kochać będziemy. + Lulajże…

26. Wesołą nowinę

1. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, + niebieską Dziecinę ze mną witajcie. + Ref. Jak miła ta nowina! + Mów, gdzie jest ta Dziecina? + Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, + pokój ludziom głoszą duchy światłości. + Jak miła…

3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, + pokłonem uczciła to Niemowlątko. + Jak miła…

4. Którego zrodziła, Bogiem uznała, + i Panną, jak była, Panną została. + Jak miła…

5. Królowie na wschodzie już to poznali + i Judzkim narodzie szukać jechali. + Jak miła…

6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła, + do szopy w Betlejem zaprowadziła. + Jak miła…

7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego. + Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego! + Ref. Jak miła ta nowina! + już wiemy gdzie Dziecina. + Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy.

7. Do szopy, hej, pasterze

1. Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam cud. + Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. + Ref. Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu. + Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.

2. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. + Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. + Śpiewajcie…

3. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? + Na sianie wśród bydlęty masz tron i służbę swą. + Śpiewajcie…

4. Jezuniu mój najsłodszy, Tobie oddaję się. + O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mię. + Śpiewajcie…

17. Mędrcy świata

1. Mędrcy świata, monarchowie, + gdzie śpiesznie dążycie? + Powiedzcież nam, Trzej Królowie, + chcecie widzieć Dziecię? + Ono w żłobie nie ma tronu + i berła nie dzierży, + a proroctwo Jego zgonu + już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna + Dziecię prześladuje, + wieść okropna, wieść to smutna, + Herod spisek knuje. + Nic monarchów nie odstrasza, + do Betlejem śpieszą, + gwiazda Zbawcę im ogłasza, + nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem, + niosą Panu dary, + przed Jezusem biją czołem, + składają ofiary. + Trzykroć szczęśliwi królowie, + któż wam nie zazdrości? + Cóż my damy, kto nam powie, + pałając z miłości?

27. Wśród nocnej ciszy

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: + wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! + Czym prędzej się wybierajcie, + do Betlejem pospieszajcie + przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie + z wszystkimi znaki, danymi sobie. + Jako Bogu cześć Mu dali, + a witając zawołali + z wielkiej radości:

3. "Ach witaj, Zbawco z dawna żądany, + tyle tysięcy lat wyglądany! + Na Ciebie króle, prorocy + czekali, a Tyś tej nocy + nam się objawił."

4. I my czekamy na Ciebie, Pana, + a skoro przyjdziesz na głos kapłana, + padniemy na twarz przed Tobą, + wierząc, żeś jest pod osłoną + chleba i wina.

8. Dzisiaj w Betlejem

1. Dzisiaj w Betlejem (2x) wesoła nowina, + że Panna czysta (2x) porodziła Syna. + Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, + anieli grają, króle witają, + pasterze śpiewają, bydlęta klękają, + cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna (2x) Dzieciątko piastuje + i Józef święty (2x) Ono pielęgnuje. + Chrystus się rodzi…

3. Choć w stajeneczce (2x) Panna Syna rodzi, + przecież On wkrótce (2x) ludzi oswobodzi. + Chrystus się rodzi…

4. I Trzej Królowie (2x) od wschodu przybyli + i dary Panu (2x) kosztowne złożyli. + Chrystus się rodzi…

5. Pójdźmy też i my (2x) przywitać Jezusa, + Króla nad króle (2x), uwielbić Chrystusa. + Chrystus się rodzi…

18. Mizerna cicha

1. Mizerna cicha, stajenka licha, + pełna niebieskiej chwały. + Ref. Oto leżący przed nami, śpiący + w promieniach, Jezus mały.

2. Wielkie zdziwienie; wszelkie stworzenie; + cały świat orzeźwiony. + Ref. Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, + Bóg-Człowiek tu wcielony!

3. I oto, mnodzy ludzie ubodzy +radzi oglądać Pana. + Ref. Pełni natchnienia, pewni zbawienia, + upadli na kolana.

4. Długo czekali, długo wzdychali, + aż niebo rozgorzało. + Ref. Piekło zawarte, niebo otwarte, + Słowo się ciałem stało.

28. Z Narodzenia Pana

1. Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły. + Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. + Radość ludzi wszędzie słynie, + Anioł budzi przy dolinie + pasterzów, co paśli pod borem woły.

2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, + Dumają pasterze w takim widoku. + Każdy pyta: “Co się dzieje? + Czy nie świta czy nie dnieje? + Skąd ta łuna bije, tak miła oku?

3. Skoro pastuszkowie głos usłyszeli, + zaraz do Betlejem prosto bieżeli. + Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana + i oddali dary, co z sobą wzięli.

4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, + że już Bóg wysłuchał próśb Izraela. + Gdy tej nocy to widzieli, + co prorocy widzieć chcieli, + w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

5. I my z pastuszkami dziś się radujmy. + Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy, + bo ten Jezus z nieba dany, + weźmie nas między niebiany, + tylko Go z całego serca miłujmy!

9. Gdy się Chrystus rodzi

1. Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi, + ciemna noc w jasności promienistej brodzi. + Aniołowie się radują, + pod niebiosy wyśpiewują: + Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, + aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, + bo się narodził Zbawiciel, + wszego świata Odkupiciel. + Gloria…

3. O niebieskie Duchy i posłowie nieba, + powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba; + bo my nic nie pojmujemy, + ledwo od strachu żyjemy. + Gloria…

4. "Idźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, + w pieluszki powite, w żłobie położone; + oddajcie Mu pokłon boski, + On osłodzi wasze troski." + Gloria…

5. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, + zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli, + i zupełnie tak zastali, + jak Anieli im zeznali. + Gloria…

19. Nie było miejsca

1. Nie było miejsca dla Ciebie + w Betlejem w żadnej gospodzie. + I narodziłeś się, Jezu, + w stajni, w ubóstwie i chłodzie. + Nie było miejsca, choć zszedłeś + jako Zbawiciel na ziemię, + by wyrwać z czarta niewoli + nieszczęsne Adama plemię.

2. Gdy liszki mają swe jamy, + ptaszęta swoje gniazdeczka, + dla Ciebie brakło gospody, + Tyś musiał szukać żłóbeczka. + A dzisiaj czemu wśród ludzi + tyle łez, jęku, katuszy? + Bo nie ma miejsca dla Ciebie + w niejednej człowieczej duszy.

3. Nie było miejsca, choć chciałeś + ludzkość przytulić do łona, + i podać z krzyża grzesznikom, + zbawcze skrwawione ramiona. + Nie było miejsca, choć zszedłeś, + ogień miłości zapalić + i przez swą mękę najdroższą, + świat od zagłady wybawić.